Parohia greco-catolică Arad-Centru
Site-ul parohiei greco-catolice Arad-Centru

Pastorala de Crăciun a PS Alexandru

decembrie 25th, 2011 by Arad

ALEXANDRU

Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului

Onoratului cler
şi iubitului popor credincios

har, binecuvântare şi mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
şi de la Domnul nostru Isus Hristos

„Şi Cuvântul trup s-a făcut şi a locuit între noi…” (In 1,14)

Iubiţi fraţi întru preoţie,
Iubiţi credincioşi,

Niciodată omenirea n-a avut o zi de bucurie atât de mare ca ziua de astăzi, când se împlineşte ceea ce Arhanghelul Gavril a vestit Mariei din Nazaretul Galileii, că va naşte fiu. Astăzi se bucură toţi fiii strămoşilor noştri, Adam şi Eva, deoarece astăzi a răsărit soarele dreptăţii pentru lumea păcătoasă; astăzi s-a ivit ziua mântuirii noastre; astăzi s-a proclamat mântuirea lumii acesteia pierdute; astăzi s-a născut Mântuitorul lumii: Isus Cristos.

Era iarnă când Sfântul Iosif cu Preacurata Fecioară Maria au trebuit să călătorească la Betleem, deoarece împăratul August a dat poruncă să se facă recensământul populaţiei, să se înscrie fiecare acolo de unde îşi are originea.

Sfântul Iosif şi Preacurata Fecioară Maria au fost de origine din Betleemul Iudeii, de aceea ei au trebuit să călătorească acolo pentru recensământ. Iosif a pornit deci cu Maria din Nazaret spre Betleem.

Peste dealuri înalte şi drumuri pietroase, după o călătorie lungă au sosit la Betleem, dar aici n-au găsit găzduire, căci toate locurile de pe la cunoştinţe şi de la casele de oaspeţi erau ocupate de lumea venită din diferite părţi pentru recensământ. Au trebuit să se retragă peste noapte la capătul oraşului într-un grajd, unde în vreme grea şi furtunoasă se adăposteau păstorii cu dobitoacele lor. În acel grajd şi în acea noapte a născut Fecioara Maria pe Unul Născut Fiu al său.

Acolo a fost culcat, în iesle, Pruncul Isus despre care profetul Isaia a profeţit: „Prunc s-a născut nouă şi se cheamă numele lui Înger de mare sfat… Dumnezeu tare." (Is 9, 6.) Au venit păstorii şi magii de la răsărit şi împreună s-au închinat pruncului dumnezeiesc. Pruncul acesta născut astăzi în lume este deci Fiul lui Dumnezeu, care are să ne mântuiască pe noi din blestemul păcatului strămoşesc.

Iubiţi credincioşi,

Cei care nu cred că Pruncul născut astăzi este Fiul lui Dumnezeu, să întrebe pe îngerii care acum, la naşterea Lui, cu cântări de mărire au lăudat pe Dumnezeu, zicând: “Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace între oameni bunăvoire” (Lc 2,14), şi ei vor răspunde, că acest Prunc este Fiul, Unul născut a lui Dumnezeu.

Să întrebe pe păstorii, pe care îngerii i-au chemat la iesle: ce aţi văzut şi cine este Pruncul acesta culcat în iesle? Şi ei vor răspunde:

„Am văzut pe nou născutul
Prunc Isus din cer venitul
Fiu Dumnezeiesc”,

acesta este Mântuitorul lumii cel de mult aşteptat.

Să-i întrebe pe cei trei crai, care au venit din răsăritul îndepărtat, să se închine acestui Prunc nou născut, al cui Fiu este? Şi ei vor răspunde: este Fiul lui Dumnezeu, Care a făcut cerul şi pământul şi toate câte sunt în lume şi noi am văzut steaua lui.

Să-l întrebe pe Sfântul Iosif al cui este Pruncul acela? Şi el va răspunde, că al Tatălui ceresc. „Îngerul Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif şi-i zise: Iosife, fiul lui David, nu-ți fie teamă să o iei la tine pe Maria, soţia ta, căci ceea ce a fost zămislit în ea vine de la Spiritul Sfântul” (Mt 1,20).

Să întrebe pe însăşi Maica Fecioară, cine este Pruncul acesta frumos şi drăgălaş? Şi ea va răspunde: Acesta este Fiul meu „care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din Cer şi s-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioara şi s-a făcut om”(Cf. Simbolul Credinţei).

Să-i întrebe pe Apostoli, care trei ani au petrecut cu Cristos: cine este Isus Cristos? Şi ei, împreună cu Sfântul Petru, vor răspunde: „Tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu” (Mt 16,16).

Ce spune Dumnezeu Tatăl, cine este Isus Cristos? La Botezul Domnului s-a auzit glas din cer, glasul Tatălui care spune: „Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voi” (Mt 3,17).

Ce spune Isus Cristos despre Sine? Când Cristos a fost judecat la moarte a fost întrebat: „Eşti tu Cristos, Fiul celui binecuvântat? Iar Isus a zis: Eu sunt şi veți vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta celui Atotputernic şi venind pe norii cerului” (Mt 14,61-62).

Cerul şi pământul, evanghelia şi istoria, unanim mărturisesc, căci Cristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Unul născut iar nu creat.

Cu toate că despre dumnezeirea lui Isus Cristos sunt atâtea mărturii, totuşi, sunt mulţi care nu-L recunosc şi nu vor să-L recunoască pe Isus Cristos de Fiu a lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii.

Iubiţi credincioşi,

Cu umilinţă şi smerenie să ne rugăm lui Isus Cristos să ne dea credinţă şi tărie să putem mărturisi adevărul că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii. Aceasta o învaţă Sfânta Maică Biserică de peste 2000 de ani. Această credinţă adevărată au mărturisit-o şi o mărturisesc şi astăzi milioane de martiri, cu sângele şi viaţa lor.

Toţi cei care am devenit creştini prin Sacramentul Sfântului Botez, avem datoria de a vesti „vestea cea bună”, Evanghelia lui Cristos, care a venit în lume să mântuiască neamul omenesc, „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţa de veci” (In 3,16). Să nu uităm, aşadar, că avem datoria de a vesti evanghelia carităţii prin faptele noastre de iubire faţă de aproapele, faţă de cei ce se găsesc în suferinţe, care se identifică cu Cristos.

Împreună cu îngerii, păstorii, magii, cu Preacurata Fecioară Maria, Mama lui Isus, cu Sfântul Iosif, cu întreaga Biserică să adorăm şi noi pe Pruncul Isus din ieslea din Betleem, prezent în Taina Sfintei Euharistii.

Vă dorim tuturor Crăciun fericit, cu sănătate şi bucurii, iar Anul Nou 2012 să vă aducă belşug de haruri de la Pruncul Isus.

Sărbători Fericite!
An Nou Fericit!

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ ALEXANDRU
Episcop de Lugoj

Dată la Reşedinţa Noastră Episcopală din Lugoj la Praznicul Nașterii Domnului 2011

Însemnare: Această pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie din prima zi de Crăciun, iar în filii a doua zi.

Posted in Scrisori Pastorale


(comments are closed).